ทุนวิจัย R to R ปีงบประมาณ 2562

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ตำแหน่งประเภททั่วไปวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ) พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ปฏิบัติงานประจำในปีงบประมาณ และ หัวหน้าโครงการจะต้องเป็นผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม โครงการอบรมเทคนิคการเขียนโจทย์วิจัยสำหรับบุคลากรที่จะเสนอขอรับทุนสนับสนุน (Routine to Research) ส่งแบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัย ของสถาบันวิจัยและพัฒนา (http://rdi.snru.ac.th/snru – drms) โดยจัดทำรายละเอียดดังนี้


ส่วนที่ 1 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรับสมัครข้อเสนอการวิจัย

ส่วนที่ 2 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย

ส่วนที่ 3 เอกสาร


** หมายเหตุ **

นักวิจัยที่ยังไม่มี Username และ Password สามารถสมัครได้ที่ http://www.nrms.go.th/release/Register.aspx
หรือศึกษารายละเอียดได้ตามคู่มือ ดังลิงค์ <<