วีดีโอการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาโจทย์วิจัยและการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใต้แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อเสนอขอทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

การพัฒนาโจทย์การวิจัยและการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย [1/2]

การพัฒนาโจทย์การวิจัยและการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย [2/2]