สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้าร่วมจัดนิทรรศการ “๑ ทศวรรษ กับการพัฒนาหนองหาร” ในงานการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ ๕” (RUNIRAC V)

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้าร่วมจัดนิทรรศการ “๑ ทศวรรษ กับการพัฒนาหนองหาร” ในงานการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ ๕” (RUNIRAC V) “สหวิทยาการกับการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ตามศาสตร์พระราชา” เมื่อวันที่ ๒ – ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยได้รับรางวัลชนะเลิศการจัดบูธนิทรรศการดังกล่าว และในโอกาสนี้ ผศ.ปกกสิณ ชาทิพฮด สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้ารับรางวัลนักวิจัยดีเด่นสาขาสังคมวิทยา (ภูมิปัญญาท้องถิ่น คติชนวิทยา) จากพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี ผู้แทนพระองค์ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร และนางสาวอัสฉรา นามไธสง นักวิจัยสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับรางวัลการนำเสนองานวิจัยดีเด่นระดับชาติ ประเภทโปสเตอร์ เรื่อง “ระบบและกลไกการขับเคลื่อนงานวิจัยเพื่อพัฒนา ท้องถิ่นสู่นวัตกรรมการวิจัยเพื่อชุมชน ๔.๐ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร”