ทุนแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2564

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยเชิงหลักการ (Concept Proposal) เพื่อของบประมาณ ด้านวิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2564  (ทุนแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2564)
ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 29 พฤศจิกายน 2562


ตามที่ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้มอบหมายให้หน่วยงานบริหารจัดการโปรแกรม (Program Management Unit : PMU) ประกอบด้วย
1. สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
2. สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)
3. สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร องค์การมหาชน (สวก.)
4. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส)
5. หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)
6. หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนา สถาบันอุดมศึกษา การวิจัย และสร้างนวัตกรรม (บพค.)
7. หน่วยบริหารจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)


เปิดรับข้อเสนอการวิจัยเชิงหลักการ (Concept Proposal)ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ปีงบประมาณ 2564 ผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management
System : NRMS) โดยรับข้อเสนอโครงการที่สอดคล้องกับแผน วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่ง
ประกอบด้วย 4 Platform 16 Program

ทั้งนี้ นักวิจัยสามารถยื่นข้อเสนอผ่านระบบ NRMS ได้ ระหว่างวันที่ 16 – 30 พฤศจิกายน 2562
โดยเสนอผ่านระบบเท่านั้น ไม่ต้องส่งเอกสาร (Hard Copy)


สวก.ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal)

NIA ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal)อกสารที่เกี่ยวข้อง

 1. บพค.ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) (Platform 1)  (Download)
 2. บพข.ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) (Platform 3)  (Download)
 3. บพท.ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) (Platform 4)  (Download)
 4. แบบฟอร์ม ข้อเสนอการวิจัยเชิงหลักการ (Concept Proposal) word , pdf 
 5. นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563-2570 และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563-2565 (Download)
 1. นโยบายและยุทธศาสตร์ อววน พ.ศ. 2563-2565 (Platform/Program/Objective/Key result) (Download)
 2. แนวทางการเสนอของบประมาณงบประมาณด้าน ววน ประจำปี 2564 (PPT)  (Download)
 3. คู่มือการยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย Concept Proposal ปีงบประมาณ 2564 (Download)
 4. Flagship PMU B – Industrial-postdoc (Download)
 5. Flagship PMU B – Social-and-humanity-frontier (Download)
 6. วช.ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) (Download)
 7. สวรส.ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) (Download)

ข้อมูลที่นักวิจัยควรทราบ (Download)


Full Screen