รับสมัครการส่งข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับทุนจากโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

รับสมัครการส่งข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับทุนจากโครงการส่งเสริมการวิจัย
ในอุดมศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน – 8 ตุลาคม 2558

นักวิจัยที่สนใจดำเนินการดังนี้

  1. ส่งข้อเสนอโครงการวิจัย โดยจัดทำข้อเสนอโครงการตามแบบ ว-1ด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) จำนวน 2 ฉบับ
  2. กรอกข้อมูลเพื่อเลือกคัสเตอร์ที่ต้องการ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)
  3. กรอกข้อมูล output เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และ 4)

จัดส่งเอกสารและไฟล์ข้อมูลทั้งหมด มายังสำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
ภายในวันที่ 8 ตุลาคม 2558 เวลา 16.00 น. เท่านั้น

เอกสารดาวน์โหลด

pdf-icon  ต้นเรื่อง สกอ.

word-doc-icon  สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ข้อเสนอการวิจัยตามแบบ ว-1ด

word-doc-icon  คำชี้แจงข้อเสนอการวิจัย

word-doc-icon  สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 แบบฟอร์มเลือกคัสเตอร์

word-doc-icon  สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 แบบฟอร์ม output

word-doc-icon  สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 แบบฟอร์ม output (สำหรับผู้ที่เคยขอทุน สกอ.)

pdf-icon  สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ปฏิทินการดำเนินงาน

 

ผู้ประสานงาน : นางสาววิภาวรรณ ใหญ่สมบูรณ์ ตำแหน่งนักวิจัย IP Phone 263 มือถือ 089-4184612