ประกาศผลพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) ปีงบประมาณ 2563


Full Screen

 


ดาวน์โหลดเอกสาร


 ➡  สัญญา

 ➡  สัญญาคู่ฉบับ

 ➡  ใบสำคัญรับเงิน

 ➡  บัญชีการเบิกจ่าย


เอกสารประกอบการรับทุน


  • สัญญา 1 ฉบับ (ให้อาจารย์ที่ปรึกษาลงชื่อเป็นพยาน)
  • สัญญาคู่ฉบับ (ให้อาจารย์ที่ปรึกษาลงชื่อเป็นพยาน)
  • ใบสำคัญรับเงิน 1 ฉบับ (ไม่ต้องลงวันที่)
  • สำเนาบัตรประชาชน (เฉพาะของหัวหน้าโครงการวิจัย  1 ฉบับ)

กำหนดการทำสัญญา


หัวหน้าโครงการวิจัย  ยื่นเอกสารสัญญา และสัญญาคู่ฉบับ พร้อมหลักฐานต่าง ๆ ด้วยตนเองและรับฟังการชี้แจงการรับทุนวิจัย
ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร 20
โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

วัน/เดือน/ปี

คณะ จำนวนโครงการ

วันพุธที่ 23 กันยายน 2563
เวลา 10.30 – 12.00 น.

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

26

คณะครุศาสตร์

27

วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563
เวลา 10.30 – 12.00 น.

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 36

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

12

หมายเหตุ หากไม่สามารถยื่นเอกสารในวันเวลาจะถือว่าสละสิทธิ์เว้นแต่มีเหตุผลจำเป็นให้จัดทำบันทึกชี้แจง
ภายในวันที่ 22 กันยายน 2563


วิธีส่งไฟล์ข้อเสนอการวิจัยที่ปรับแก้ผ่านระบบ DRMS


1. Login เข้าสู่ระบบ
2. เข้าเมนู ข้อเสนอการวิจัย > รายการข้อเสนอ > ค้นหางานวิจัยของท่าน
3. กดรูปดินสอ เพื่อแก้ไข
4. แก้ไข ปรับลดงบตามที่อนุมัติในเมนูแผนงาน
5. แนบไฟล์เอกสารที่ปรับแก้งบประมาณเป็นไฟล์นามสกุล .pdf และ .doc
6. ตรวจสอบ และกดส่งข้อเสนอ