มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศรับสมัครข้อเสนอโครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่ (IRTC) ประจำปีงบประมาณ 2564 ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2563

Full Screen