องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย (ตัวบ่งชี้ที่ 2.3) ปีการศึกษา 2558 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3          :  ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย

วงรอบการประเมิน   :  ปีการศึกษา 2558 (1 กรกฎาคม 2558 – 31 กรกฎาคม 2559)

ผู้รับผิดชอบหลัก    :  นางสาวสุภาวดี  สุวรรณเทน (08-5000-8511) IP-Phone 262

ผลการดำเนินงาน :

Download เอกสารผลการดำเนินงาน 
image_gallery
ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย

หลักฐานอ้างอิง

ที่ เลขที่เอกสาร ชื่องานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ชื่อวาสาร/เอกสารเผยแพร่ ชื่อ-สกุล ระดับ
คุณภาพฐานข้อมูล
คะแนน Download
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1  Predication of thermal conductivity of Mg2X (X=Ge and Sn) by Molecular Dynamics  Integrated Ferroelectrics An International Journal  ไวรุจน์ อิ่มโพ วารสารระดับนานาชาติ Q3 1  pdf-icon
2  ต้นทุนบนฐานกิจกรรมและเกณฑ์เวลาสำหรับการวางแผนระยะเวลากิจกรรมก่อสร้าง  วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  สิทธิศักดิ์ ผุยโสภา  ตีพิมพ์ TCI1 0.8  pdf-icon
3  การพัฒนาระบบการวัดพลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานลมเพื่อใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนค  SNRU Journal of Science and Technology  วาสนา เกษมสินธุ์  ตีพิมพ์ TCI2 0.6  pdf-icon