เอกสารประกอบการอบรม

กิจกรรม วันที่ รายละเอียด
อบรม KM ระบบบริหารจัดการวารสารวิจัย 30 เมษายน 2561 คลิ๊ก
การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “นักวิชาการเพื่อชุมชนและท้องถิ่น”
หัวข้อ “หลักการ วิธีการ และการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อชุมชนและท้องถิ่น”
14 – 16 พฤษภาคม 2561 คลิ๊ก
เอกสารอบรม เทคนิคการเขียนโครงการวิจัยทุนแผ่นดิน (วช) ทุนมุ่งเป้า คลิ๊ก
เอกสารประชุม”แนวทางการบริหารงบประมาณบูรณาการ
วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563
30 สิงหาคม 2561 คลิ๊ก
วีดีโอการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาโจทย์วิจัยและการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใต้แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อเสนอขอทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 คลิ๊ก
เอกสารประกอบการอบรม Design Thinking 6 มิถุนายน 2562 คลิ๊ก
VDO อบรม Design Thinking (ภาคเช้า) คลิ๊ก
VDO อบรม Design Thinking (ภาคบ่าย) คลิ๊ก
อบรมการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไรให้ได้ทุนบูรณาการ วช.และทุนแผ่นดิน (Education Social science and Humanities) 13-14 สิงหาคม 2562  ➡ คลิ๊ก
อบรมการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไรให้ได้ทุนบูรณาการ วช.และทุนแผ่นดิน (Science and Technology, Agricultural) 19 สิงหาคม 2562 คลิ๊ก
อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาโจทย์วิจัย การบริการวิชาการ และงานพัฒนาเชิงพื้นที่ 30 – 31 สิงหาคม 2562 คลิ๊ก
อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับ Social science and Behavioral Science Research 2 กันยายน 2562 คลิ๊ก
อบรม หลักสูตร “มาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ” 24 – 25 กันยายน 2562 คลิ๊ก
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนคู่มือการปฏิบัติงานการพัฒนางานประจำ และใช้ขอกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้นสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน 15 – 16 มกราคม 2563 คลิ๊ก
เอกสารประกอบการเปิดเวทีเตรียมความพร้อมก่อนการอบรม “เทคนิคและวิธีการเขียนโครงการวิจัยให้ได้ทุน” 11 มิถุนายน 2563 คลิ๊ก
เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์ระบบเศรษฐกิจชุมชนภายใต้ โครงการน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับชุมชนฐานราก 29 – 30 มิถุนายน 2563 คลิ๊ก
เอกสารประกอบการอบรมเวทีระดมความคิดและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปประเด็นปัญหาความต้องการของชุมชน ครั้งที่ 1 9 กันยายน 2563 คลิ๊ก