เอกสารประกอบการอบรม

กิจกรรม วันที่ รายละเอียด
อบรม KM ระบบบริหารจัดการวารสารวิจัย 30 เมษายน 2561 คลิ๊ก
การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “นักวิชาการเพื่อชุมชนและท้องถิ่น”
หัวข้อ “หลักการ วิธีการ และการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อชุมชนและท้องถิ่น”
14 – 16 พฤษภาคม 2561 คลิ๊ก
เอกสารอบรม เทคนิคการเขียนโครงการวิจัยทุนแผ่นดิน (วช) ทุนมุ่งเป้า คลิ๊ก
เอกสารประชุม”แนวทางการบริหารงบประมาณบูรณาการ
วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563
30 สิงหาคม 2561 คลิ๊ก
วีดีโอการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาโจทย์วิจัยและการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใต้แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อเสนอขอทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 คลิ๊ก