เอกสารประกอบการอบรม

กิจกรรม วันที่ รายละเอียด
อบรม KM ระบบบริหารจัดการวารสารวิจัย 30 เมษายน 2561 คลิ๊ก
การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “นักวิชาการเพื่อชุมชนและท้องถิ่น”
หัวข้อ “หลักการ วิธีการ และการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อชุมชนและท้องถิ่น”
14 – 16 พฤษภาคม 2561 คลิ๊ก