ทุนวิจัยงบเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2561

เผยเเพร่เมื่อ 972 เข้าชม

สถาบันวิจัยและพัฒนา  ขอเชิญชวนเป็นข้าราชการพลเรือนในอุดมศึกษา (สายวิชาการ) พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)
นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ และอาจารย์พิเศษ ที่มีสัญญาการจ้างไม่ต่ำกว่า 9 เดือน (ตลอดปีการศึกษา) และในกรณีเป็นอาจารย์พิเศษ
จะต้องมีผู้ร่วมวิจัยเป็น ข้าราชการพลเรือนในอุดมศึกษา (สายวิชาการ) พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์
ในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ร่วมโครงการวิจัยอย่างน้อย 1 คน  เพื่อส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย
ผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัย ของสถาบันวิจัยและพัฒนา (http://rdi.snru.ac.th/snru-drms)  โดยจัดทำรายละเอียดดังนี้

 

 


ส่วนที่ 1 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรับสมัครข้อเสนอการวิจัย

ส่วนที่ 2 แบบฟอร์มข้อเสนอการวิจัย

  • แบบเสนอโครงการวิจัย (Research project) (แบบ RDI 01)  >> MS-WORD, PDF
  • หนังสือรับรองการเป็นที่ปรึกษาโครงการวิจัย >> MS-WORD, PDF
  • แบบเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ >> MS-WORD, PDF
  • แบบนำส่งข้อเสนอโครงการวิจัย >> MS-WORD, PDF

ส่วนที่ 3 เอกสารที่เกี่ยวข้อง


** หมายเหตุ **

นักวิจัยที่ยังไม่มี Username และ Password สามารถสมัครได้ที่ http://www.nrms.go.th/release/Register.aspx
หรือศึกษารายละเอียดได้ตามคู่มือ ดังลิงค์ <<➡ ประกาศผลการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับบุคลการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
จากงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  


➡  สัญญาทุนวิจัย

➡  แบบฟอร์มการเบิกเงิน

  • ใบสำคัญรับเงิน งวดที่ 1     (แนบในวันทำสัญญา)
  • บันทึกเบิกเงินทุนวิจัย งวดที่ 2 (ร้อยละ25)     
  • ใบสำคัญรับเงิน งวดที่ 2    
  • บันทึกเบิกเงินทุนวิจัย งวดที่ 3 (ร้อยละ15)    
  • ใบสำคัญรับเงิน งวดที่ 3    

➡  แนวปฏิบัติการรับทุนวิจัย

➡ แบบนำส่ง

➡ แบบรายงานความก้าวหน้างานวิจัย

รูปแบบรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

➡ หนังสือรับรองการนำไปใช้ประโยชน์

➡ รายงานการเงิน


หัวหน้าโครงการวิจัยยื่นเอกสารสัญญาและสัญญาคู่ฉบับการรับทุน
พร้อมหลักฐานต่าง ๆ ด้วยตัวเองและรับฟังการชี้แจงการรับทุน

ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10 ในวันพุธ ที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 15.00 – 16.00 น.