ประกาศผลพิจารณาการให้ทุนวิจัยอาจารย์ 61

 ➡ ประกาศผลการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับบุคลการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
จากงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  


➡  สัญญาทุนวิจัย

➡  แบบฟอร์มการเบิกเงิน

  • ใบสำคัญรับเงิน งวดที่ 1     (แนบในวันทำสัญญา)
  • บันทึกเบิกเงินทุนวิจัย งวดที่ 2 (ร้อยละ25)     
  • ใบสำคัญรับเงิน งวดที่ 2    
  • บันทึกเบิกเงินทุนวิจัย งวดที่ 3 (ร้อยละ15)    
  • ใบสำคัญรับเงิน งวดที่ 3    

➡  แนวปฏิบัติการรับทุนวิจัย

➡ แบบนำส่ง

➡ แบบรายงานความก้าวหน้างานวิจัย

รูปแบบรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

➡ หนังสือรับรองการนำไปใช้ประโยชน์

➡ รายงานการเงิน


หัวหน้าโครงการวิจัยยื่นเอกสารสัญญาและสัญญาคู่ฉบับการรับทุน
พร้อมหลักฐานต่าง ๆ ด้วยตัวเองและรับฟังการชี้แจงการรับทุน

ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10 ในวันพุธ ที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 15.00 – 16.00 น.