เอกสารทุนวิจัยอาจารย์ 61

 

 

 

 

 


➡  แนวปฏิบัติการรับทุนวิจัย

➡ แบบนำส่ง
แบบนำส่งรายการความก้าวหน้า
แบบนำส่งรายงานฉบับร่าง
แบบนำส่งรายงานฉบับสมบูรณ์

➡ แบบรายงานความก้าวหน้างานวิจัย

➡ รูปแบบรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

➡ หนังสือรับรองการนำไปใช้ประโยชน์

เอกสารการเบิกจ่าย


บันทึกเบิกเงินทุนวิจัยงวดที่ 2 และ 3
ใบสำคัญรับเงินงวดที่ 2 และ 3
➡ รายงานการเงิน

➡ คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่องการมอบอำนาจหัวหน้าโครงการวิจัยดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

➡  แนวทางปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

➡ รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง    
➡ แบบฟอร์มการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม