ทุนสนับสนุนการบูรณาการเรียนการสอนกับการวิจัย

เผยเเพร่เมื่อ 256 เข้าชม

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญชวนเป็นข้าราชการพลเรือนในอุดมศึกษา (ตำแหน่งวิชาการ) พนักงานมหาวิทยาลัย
(ตำแหน่งประเภทวิชาการ) อาจารย์พิเศษ ที่มีสัญญาการจ้างไม่ต่ำกว่า 9 เดือน (ตลอดปีการศึกษา)
ในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย
โดยจัดทำรายละเอียดดังนี้

ส่วนที่ 1 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรับสมัครข้อเสนอการวิจัย

ส่วนที่ 2 แบบฟอร์มข้อเสนอการวิจัย

  • แบบเสนอโครงการวิจัย (Research project) (แบบ RDI 02)  >> MS-WORDPDF
  • แบบเสนอโครงการวิจัยแบบย่อ MS-WORDPDF (ส่งเอกสารภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2560)
  • แบบนำส่งข้อเสนอโครงการวิจัย >> MS-WORDPDF