ทุนสนับสนุนการบูรณาการเรียนการสอนกับการวิจัย 2561

เผยเเพร่เมื่อ 1054 เข้าชม

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญชวนเป็นข้าราชการพลเรือนในอุดมศึกษา (ตำแหน่งวิชาการ) พนักงานมหาวิทยาลัย
(ตำแหน่งประเภทวิชาการ) อาจารย์พิเศษ ที่มีสัญญาการจ้างไม่ต่ำกว่า 9 เดือน (ตลอดปีการศึกษา)
ในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย
โดยจัดทำรายละเอียดดังนี้

ส่วนที่ 1 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรับสมัครข้อเสนอการวิจัย

ส่วนที่ 2 แบบฟอร์มข้อเสนอการวิจัย

  • แบบเสนอโครงการวิจัย (Research project) (แบบ RDI 02)  >> MS-WORDPDF
  • แบบนำส่งข้อเสนอโครงการวิจัย >> MS-WORDPDF

** หมายเหตุ **

นักวิจัยที่ยังไม่มี Username และ Password สามารถสมัครได้ที่ http://www.nrms.go.th/release/Register.aspx
หรือศึกษารายละเอียดได้ตามคู่มือ ดังลิงค์ << 

ประกาศผลการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จากงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561


➡ ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย

แนวปฏิบัติการรับทุนวิจัย

แบบนำส่ง

แบบรายงานความก้าวหน้า

➡ แบบฟอร์มการเบิกเงิน

  • บันทึกเบิกเงินทุนวิจัย งวดที่ 2 (ร้อยละ 25)     
  • ใบสำคัญรับเงิน งวดที่ 2     
  • บันทึกเบิกเงินทุนวิจัย งวดที่ 3 (ร้อยละ 15)     
  • ใบสำคัญรับเงิน งวดที่ 3     

รูปแบบรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

รายงานการเงิน


หัวหน้าโครงการวิจัยยื่นเอกสารสัญญาและสัญญาคู่ฉบับการรับทุน
พร้อมหลักฐานต่าง ๆ ด้วยตัวเองและรับฟังการชี้แจงการรับทุน

ณ ห้องพุทธชาด ชั้น 3 อาคาร 10 ในวันศุกร์ ที่ 8 ธันวาคม 2560 เวลา 11.00 – 12.00 น.