ประกาศรับสมัครทุน R to R 61

 

สถาบันวิจัยและพัฒนา  เป็นบุคลากรสายสนับสนุน ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร
ตำแหน่งประเภททั่วไปวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ) พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ สกลนคร ที่ปฏิบัติงานประจำในปีงบประมาณ  ส่งแบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย
ผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัย ของสถาบันวิจัยและพัฒนา (http://rdi.snru.ac.th/snru-drms)  โดยจัดทำรายละเอียดดังนี้


ส่วนที่ 1 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรับสมัครข้อเสนอการวิจัย

ส่วนที่ 2 แบบฟอร์มข้อเสนอการวิจัย

  • แบบเสนอโครงการวิจัย (Research project) (แบบ – RDI 03)  << MS-WORD, PDF
  • หนังสือรับรองการเป็นที่ปรึกษาโครงการวิจัย << MS-WORD, PDF
  • แบบหนังสือนำส่งโครงการวิจัย << MS-WORD, PDF

** หมายเหตุ **

นักวิจัยที่ยังไม่มี Username และ Password สามารถสมัครได้ที่ http://www.nrms.go.th/release/Register.aspx
หรือศึกษารายละเอียดได้ตามคู่มือ ดังลิงค์ <<