เอกสาร R to R 61

 

 

 

 

 


➡  แนวปฏิบัติการรับทุนวิจัย

➡ แบบนำส่ง

 ➡ เอกสาร


เอกสารการเบิกจ่าย

➡ รายงานการเงิน

➡ แบบฟอร์มการเบิกเงิน

  • ใบสำคัญรับเงิน งวดที่ 1     
  • ใบสำคัญรับเงิน งวดที่ 2     
  • ใบสำคัญรับเงิน งวดที่ 3     
  • บันทึกเบิกเงินงวดที่ 2     
  • บันทึกเบิกเงินงวดที่ 3     

➡ คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่องการมอบอำนาจหัวหน้าโครงการวิจัยดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

➡  แนวทางปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

➡ รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง