ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่องรับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับกลุ่มวิจัย จากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

Full Screen

 ➡ เอกสารที่เกี่ยวข้องในการจัดตั้งและบริหารจัดการกลุ่มวิจัย

 1. คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ 210/2561 เรื่อง แต่งตั้งโค้ช (Coach)
  ประจำกลุ่มวิจัยและผู้ประสานงานกลุ่มวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร >> Download
 2. ประกาศรับสมัครข้อเสนอการให้ทุนสนับสนุนการจัดตั้งและบริหารจัดการกลุ่มวิจัย >>Download
 3. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ผลการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุน
  การจัดตั้งและบริหารจัดการกลุ่มวิจัย จากงบประมาณแผ่นดิน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561
  >>Download

 ➡ ทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับกลุ่มวิจัย

 1. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง การรับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัย
  เพื่อรับทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับกลุ่มวิจัย   จากงบประมาณแผ่นดิน
  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561 ส่งภายในวันที่ 29 กรกฏาคม 2561 >>Download
 2. แบบฟอร์มข้อเสนอการวิจัย
 • แบบเสนอแผนงานวิจัย (research program) >>Download
 • แบบเสนอโครงการวิจัย (research project) >>Download
 1. ปฏิทินการดำเนินงานพัฒนานักวิจัยพี่เลี้ยงนักวิจัยและโค้ช (Coach) >>Download