ประกาศรับสมัครทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับบุคลากร งบประมาณเงินรายได้ 2562

 

ขอเชิญชวนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ตำแหน่งวิชาการ) พนักงานมหาวิทยาลัย (ตำแหน่งประเภทวิชาการ)นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์และอาจารย์พิเศษที่มีสัญญาการจ้างไม่ต่ำกว่า 9 เดือน (ตลอดปีการศึกษา) และในกรณีเป็นอาจารย์พิเศษจะต้องมีผู้ร่วมวิจัยเป็น ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ตำแหน่งวิชาการ) พนักงานมหาวิทยาลัย (ตำแหน่งประเภทวิชาการ)นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ ในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ร่วมโครงการวิจัยอย่างน้อย 1 คน เพื่อส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย  ผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัย ของสถาบันวิจัยและพัฒนา (http://rdi.snru.ac.th/snru-drms)โดยจัดทำรายละเอียดดังนี้

 

 

 


ส่วนที่ 1 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรับสมัครข้อเสนอการวิจัย

ส่วนที่ 2 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย

ส่วนที่ 3 เอกสารที่เกี่ยวข้อง


** หมายเหตุ **

นักวิจัยที่ยังไม่มี Username และ Password สามารถสมัครได้ที่ http://www.nrms.go.th/release/Register.aspx
หรือศึกษารายละเอียดได้ตามคู่มือ ดังลิงค์ <<