ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง การรับสมัครการบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จากงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญหัวหน้าแผนงานวิจัย ซึ่งเป็นข้าราชการพลเรือนในอุดมศึกษา (ตำแหน่งวิชาการ) พนักงานมหาวิทยาลัย (ตำแหน่งประเภทวิชาการ) อาจารย์พิเศษ ที่มีสัญญาการจ้างไม่ต่ำกว่า ๙ เดือน (ตลอดปีการศึกษา) เพื่อส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย ผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัย ของสถาบันวิจัยและพัฒนา (http://rdi.snru.ac.th/snru – drms) โดยจัดทำรายละเอียดดังนี้

ส่วนที่ 1 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรับสมัครข้อเสนอการวิจัย

ส่วนที่ 2 แบบฟอร์มข้อเสนอการวิจัย

** หมายเหตุ **

นักวิจัยที่ยังไม่มี Username และ Password สามารถสมัครได้ที่ http://www.nrms.go.th/release/Register.aspx
หรือศึกษารายละเอียดได้ตามคู่มือ ดังลิงค์ <<