เอกสารที่เกี่ยวข้อง ทุนบูรณาการ62

➡ แนวปฏิบัติการรับทุนวิจัย

➡ แบบนำส่ง

➡ แบบสรุปรายงานความก้าวหน้า

➡ แบบฟอร์มการเบิกเงิน

➡ รายงานการเงิน

➡ รูปแบบรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

➡ หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์

บันทึกข้อตกลงทุนวิจัยบูรณาการ ปี 2562