ทุนสนับสนุนการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research)เอกสารประชุมนักวิจัยเพื่อรายงานผลสำเร็จของงานวิจัย


ขั้นตอนกระบวนการรายงานผลสำเร็จของงานวิจัย

แนวปฏิบัติการติดตามเร่งรัดผลสำเร็จของงานวิจัยสำหรับบุคลากร

บันทึกข้อความชี้แจงสถานะโครงการวิจัย

บันทึกข้อความแจ้งความประสงค์คืนเงินทุนฯ

บันทึกข้อความเปลี่ยนชื่อเรื่อง

สัญญา และสัญญาคู่ฉบับทุนวิจัย R to R


นักวิจัยนำส่งเอกสารด้วยตนเองที่สถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2562

***ส่งสัญญาและสัญญาคู่ฉบับ  แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ฉบับ