เอกสารประกอบการอบรม

  กิจกรรม วันที่ รายละเอียด
อบรม KM ระบบบริหารจัดการวารสารวิจัย 30 เมษายน 2561 คลิ๊ก
การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “นักวิชาการเพื่อชุมชนและท้องถิ่น”
หัวข้อ “หลักการ วิธีการ และการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อชุมชนและท้องถิ่น”
14 – 16 พฤษภาคม 2561 คลิ๊ก
เอกสารอบรม เทคนิคการเขียนโครงการวิจัยทุนแผ่นดิน (วช) ทุนมุ่งเป้า คลิ๊ก
เอกสารประชุม”แนวทางการบริหารงบประมาณบูรณาการ
วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563
30 สิงหาคม 2561 คลิ๊ก
วีดีโอการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาโจทย์วิจัยและการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใต้แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อเสนอขอทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 คลิ๊ก
เอกสารประกอบการอบรม Design Thinking 6 มิถุนายน 2562 คลิ๊ก
VDO อบรม Design Thinking (ภาคเช้า) คลิ๊ก
VDO อบรม Design Thinking (ภาคบ่าย) คลิ๊ก
อบรมการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไรให้ได้ทุนบูรณาการ วช.และทุนแผ่นดิน (Education Social science and Humanities) 13-14 สิงหาคม 2562  ➡ คลิ๊ก
อบรมการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไรให้ได้ทุนบูรณาการ วช.และทุนแผ่นดิน (Science and Technology, Agricultural) 19 สิงหาคม 2562 คลิ๊ก
อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาโจทย์วิจัย การบริการวิชาการ และงานพัฒนาเชิงพื้นที่ 30 – 31 สิงหาคม 2562 คลิ๊ก
อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับ Social science and Behavioral Science Research 2 กันยายน 2562 คลิ๊ก
อบรม หลักสูตร “มาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ” 24 – 25 กันยายน 2562 คลิ๊ก
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนคู่มือการปฏิบัติงานการพัฒนางานประจำ และใช้ขอกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้นสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน 15 – 16 มกราคม 2563 คลิ๊ก
เอกสารประกอบการเปิดเวทีเตรียมความพร้อมก่อนการอบรม “เทคนิคและวิธีการเขียนโครงการวิจัยให้ได้ทุน” 11 มิถุนายน 2563 คลิ๊ก
เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์ระบบเศรษฐกิจชุมชนภายใต้ โครงการน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับชุมชนฐานราก 29 – 30 มิถุนายน 2563 คลิ๊ก
เอกสารประกอบการอบรมเวทีระดมความคิดและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปประเด็นปัญหาความต้องการของชุมชน ครั้งที่ 1 9 กันยายน 2563 คลิ๊ก
อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการองค์ความรู้และศักยภาพทุนในชุมชนเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่: การออกแบบรายละเอียดการเก็บข้อมูลเพื่อการจัดการองค์ความรู้และศักยภาพทุนในชุมชนเพื่อการสร้างการเปลี่ยนแปลง 17-18 ธันวาคม 2563 คลิ๊ก
ร่วมสร้างความรู้เรื่องงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น (Community-based Research: CBR) กับประเด็นความเลื่อมล้ำในสังคม โดย รศ.ดร.กาญจนา แก้วเทพ หน่วยนำส่งผลลัพธ์ (Outcomes Delivery Unit:ODU) 31 มีนาคม 2564 คลิ๊กVDO
การพัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนวิชาการรับใช้สังคมเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ” 5 เมษายน 2564 คลิ๊ก
เวทีเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์และการอธิปรายข้อมูลระบบเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการวัดความเปลี่ยนแปลง” 19-20 เมษายน 2564 คลิ๊ก
VDO
ประชุมการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (Systematic Review: SR) 24 พฤษภาคม 2564 คลิ๊ก
แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2563-2565 ฉบับปรับปรุงสำหรับปีงบประมาณ 2565 คลิ๊ก
การอบรมทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบครั้งที่ 2 19 กรกฏาคม 2564 คลิ๊ก
เอกสารบรรยายการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้กองทุน ววน. 26 กค.64 ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช 26 กรกฎาคม 2564 คลิ๊ก
อบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบและวิเคราะห์โครงการวิจัยเพื่อตอบเป้าหมายที่สำคัญโดยใช้เครื่องมือ TSRI Canvas 29 – 30 กรกฎาคม 2564 คลิ๊ก
อบรมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 7 – 8 สิงหาคม 2564 คลิ๊ก
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การออกแบบงานวิจัยสร้างการมีส่วนร่วม ชุมชุนแก้ไขปัญหา อาจารย์ได้ผลงานวิจัย” 31 สิงหาคม 2564 คลิ๊ก
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมออกแบบกระบวนการทำงาน โดยใช้กระบวนการ Backward Design Thinking 1 กันยายน 2564 คลิ๊กคลิ๊ก
เอกสารประกอบการบรรยาย การอบรมยกระดับคุณภาพข้อเสนอทุน KM ปี 2566 26 กรกฎาคม 2565 คลิ๊ก
อบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเขียนรายงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)” 19 มีนาคม 2567 คลิ๊ก
อบรมด้านความปลอดภัยในอาคารและห้องปฏิบัติการ 22 มีนาคม 2567 คลิ๊ก
©2024 RDI.SNRU.AC.TH. ALL RIGHTS RESERVED.