ทุนวิจัยนักศึกษา ปี 2565

RDI-SNRU เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัยนักศึกษาระดับปริญญาตรี โท และเอก

ระหว่างวันที่ 1 ธ.ค. 64 - 4 ม.ค. 65