ประกาศรับสมัครทุนสนับสนุนการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ จากงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564Full Screen

 


 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง :

เอกสาร

ดาวน์โหลด

1.แบบฟอร์มเสนอโครงการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ (แบบ – RDI 01)

2. ภาคผนวก  

ภาคผนวก 1 แผนยุทธศาสตร์ มรสน. ระยะ 4 ปี พ.ศ. 2561 -2564 (ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)

ภาคผนวก 2 สาขาวิชาการของสภาวิจัยแห่งชาติ

ภาคผนวก 3 สาขาวิชาการตามหลักของ OECD

ภาคผนวก 4 ประเภทการวิจัย

ภาคผนวก 5 คลัสเตอร์วิจัย

ภาคผนวก 6 เกณฑ์ในการพิจารณาทุน

ภาคผนวก 7 ประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณาทุนสนับสนุนการวิจัยและการเบิกจ่ายทุนสนับสนุนการวิจัย พ.ศ. 2563

ภาคผนวก 8  แบบเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัย (ถ้ามี)

ภาคผนวก 9  คู่มือประกอบการเขียนแบบฟอร์มเสนอโครงการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่  


ระบบบริหารจัดการทุนวิจัย DRMS

1.คู่มือการใช้งานระบบ

Click

2. VDO การใช้งานระบบ DRMS

Click

3. สมัครใช้งานระบบ DRMS

Click

4. ระบบบริหารงานวิจัย DRMS

Click