ประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายและการพัฒนาวารสารไทย ครั้งที่ 9

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre,ศูนย์ TCI)
ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.), สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.),
คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีและ สำหักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดให้มี
“การประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 9” ขึ้น ณ ห้องเพชรไพริน ชั้น 11
โรงแรมวินด์เซอร์ สวีท แอนด์ คอนเวนชั่น, ซอยสุขุมวิท 20, กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักถึงคุณภาพวารสารไทย การพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลวารสารผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์และโปรแกรมค้นหาความซ้ำซ้อนของเนื้อหา (Plagiarism)
สำหรับวารสารและงานวิชาการไทย การจัดทำฐานข้อมูลย่อยสำหรับการบันทึกข้อมูลและการอ้างอิงวารสารในเล่มวิทยานิพนธ์
(Thesis Citation Index) ผลการดำเนินงานตามภารกิจต่างๆ ของศูนย์ TCI
สำหรับผู้เข้าร่วมประชุม TCIS9 ประกอบด้วยบรรณาธิการและกองบรรณาธิการวารสารวิชาการจากทั่วประเทศกว่า 450 ท่าน
อีกทั้งยังมี Steering Committee จากฐานข้อมูล ACI เข้าร่วมสังเกตการณ์ในครั้งนี้ด้วย โดยการประชุมได้มีการบรรยายพิเศษใน
หัวข้อต่างๆ ของหัวหน้าศูนย์ TCI , นักวิจัย ศูนย์ TCI , ผู้ทรงคุณวุฒิจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
(NECTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), ผู้แทนจากสำนักพิมพ์ Elsevier ,
บรรณาธิการวารสาร Chiang Mai Journal of Science, บรรณาธิการวารสารวิทยาสารทันตแพทย์ศาสตร์
และบรรณาธิการวารสาร มสด สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์
และเสนอข้อคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุม

54 10

5143

2