ขอเชิญ นักวิจัย ที่สนใจ เข้าร่วม ประชุมทิศทางการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อการจัดการงานวิจัยสู่ผลลัพธ์และผลกระทบ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร


วัตถุประสงค์


  • เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยแบบบูรณาการ
  • เพื่อพัฒนาศักยภาพนักบริหารจัดการการวิจัยอย่างมีส่วนร่วม
  • เพื่อให้ทุนสนับสนุนการพัฒนาโจทย์วิจัยที่สามารถขอทุนภายนอกได้

แผนปฏิบัติการ


Full Screen

เอกสารประกอบการอบรม


1.     การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (systematic review) สามารถเข้าศึกษาได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=15iAsg7rwSk

2.     ตัวอย่าง Business Model Canvas