ประกาศผลการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) จากงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Full Screen

 


เอกสารประกอบการรับทุน

  • สัญญา 1 ฉบับ (ให้อาจารย์ที่ปรึกษาลงชื่อเป็นพยาน)

  • สัญญาคู่ฉบับ (ให้อาจารย์ที่ปรึกษาลงชื่อเป็นพยาน)

  • ใบสำคัญรับเงิน 1 ฉบับ (ไม่ต้องลงวันที่)

  • สำเนาบัตรประชาชน (เฉพาะของหัวหน้าโครงการวิจัย 3 ฉบับ)

  • บันทึกชี้แจงการส่งสัญญา (กรณีไม่สามารถนำส่งสัญญาภายในวันที่ 4 มิถุนายน 2564)


ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการรับทุน


สัญญา

สัญญาคู่ฉบับ

ใบสำคัญรับเงิน

บัญชีการเบิกจ่าย

ตัวอย่างการเขียนสัญญา

ตัวอย่างการเขียนใบสำคัญรับเงิน

บันทึกชี้แจงการส่งสัญญา (กรณีไม่สามารถนำส่งสัญญาภายในในวันที่ 4 มิถุนายน 2564 )


กำหนดการประชุมชี้แจงแนวทางทำสัญญาทุนวิจัย

ผู้รับผิดชอบโครงการ

กิจกรรม

กำหนดวันที่ส่งสัญญา

1. สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวิจัย
เข้าร่วมประชุมรับฟังคำชี้แจงทุนสนับสนุนการวิจัย

ผ่านโปรแกรม google meet
ได้ที่ meet.google.com/gex-idwn-tpv
ในวันศุกร์ ที่  21  พฤษภาคม  2564
 เวลา 10.00 – 12.00 น. 

อาจารย์ที่ปรึกษานำส่งสัญญาที่สถาบันวิจัยและพัฒนา
ภายในวันที่ 4 มิถุนายน 2564

2. สำหรับหัวหน้าโครงการวิจัย/ผู้ร่วมวิจัย
เข้าร่วมประชุมรับฟังคำชี้แจงการรับทุนสนับสนุนการวิจัย

ผ่านโปรแกรม google meet
ได้ที่  meet.google.com/smw-khsj-krk
ในวันศุกร์ ที่  21  พฤษภาคม  2564
เวลา 14.00 – 16.00 น.

นักศึกษานำส่งสัญญาให้อาจารย์ที่ปรึกษา
ภายในวันที่ 4 มิถุนายน 2564


หมายเหตุ หากไม่สามารถยื่นเอกสารในวันเวลาเว้นแต่มีเหตุผลจำเป็นให้จัดทำบันทึกชี้แจง ภายในวันที่ 4 มิถุนายน 2564
และให้ดำเนินการทำสัญญารับทุนวิจัยให้เสร็จสิ้นภายในวันพุธที่  16 มิถุนายน 2564  หากล่วงเลยระยะเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์