การประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 3/2564