เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การออกแบบงานวิจัยสร้างการมีส่วนร่วม

วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 8.30 – 12.00 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การออกแบบงานวิจัยสร้างการมีส่วนร่วม ชุมชุนแก้ไขปัญหา อาจารย์ได้ผลงานวิจัย” ในกรณีศึกษา 1) ผ่าวิกฤติน้ำชุมชนแพรกแหนมแดง 2) การศึกษาเพื่อเฝ้าระวังการเกิดโรคระบาดและป้องกันการตายหมู่ (ยกฟาร์ม) ของหอยแครง 3) การออกแบบการสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านกรณีศึกษาในพื้นที่ โดยดำเนินการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting