บันทึกความร่วมมือทางวิชาการด้านการกัญชา ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กับบริษัท ไพรซีวาร์ จำกัด