บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระหว่าง สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ ๓๘ แห่ง