เวทีพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่น(CBR.) ภาคอีสาน ปี 2565

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร นำโดย รศ.วาสนา เกษมสินธ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยผู้บริหาร อาจารย์ และนักวิจัยชุมชน ภายใต้การขับเคลื่อนของศูนย์ประสานงานการวิจัยเพื่อท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้ร่วมเวทีพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่น(CBR.) ภาคอีสาน ปี 2565 โดยได้นำเสนอข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่น 3 โครงการ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ นำโดย รศ.ดร กาญจนา แก้วเทพ สถาบันคลังสมองของชาติ คุณธีรวัฒน์ บุญสม จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ผศ.ดร.บัญชร แก้วส่อง กลไกประสานงานกลางงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น (CBR) ดร.อนิรุทธิ์ ผงคลี เครือข่ายพี่เลี้ยงศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น (Node) ภาคอีสาน และ สำนักงานกลไกสนับสนุนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน (สกวอ.) ร่วมให้ข้อเสนอแนะและแลกเปลี่ยนการดำเนินงาน ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting