ประชุมชี้แจงการรับทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี โท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 11 ตุลาคม 2565 งานบริหารการวิจัย และนวัตกรรม สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดประชุมชี้แจงการรับทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี โท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในระบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting