KM RDI 2022

วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดกิจกรรม การจัดการความรู้ “งานวิจัยบนหิ้งกลายเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย ได้อย่างไร” และ “งานสร้างสรรค์สู่การจัดสรรผลประโยชน์” ซึ่งมีนายพงศกร ทองพันธุ์ งานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ถ่ายทอดเทคโนโลยี และนวัตกรรม เป็นวิทยากร โดยมีบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยบุคลากรจากศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก ศูนย์ความเป็นเลิศด้านคราม ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเกษตรสมัยใหม่ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านหนองหาร เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยกิจกรรมดังกล่าวนี้จัดในรูปแบบออนไซต์ ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์วิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึงเอกสารการจัดการความรู้เรื่องดังกล่าว ได้ที่เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา (https://rdi.snru.ac.th/topics/16369)