SNRU Research and Innovation Award 2022

วันที่ 21 ธันวาคม 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ราชภัฏสกลนคร จัดพิธีมอบรางวัล SNRU Research and Innovation Award 2022 ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ขั้น 3 อาคาร 10 โดย ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้กล่าวแสดงความยินดีและมอบรางวัล รศ.วาสนา เกษมสินธ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้กล่าวถึงที่มาของการจัดงาน เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการอีกทั้งยังเป็นตัวชี้วัดของการจัดอันตับมหาวิทยาลัยใน Ranking ต่าง ๆ อันเป็นการยกระตับคุณภาพมหาวิทยาลัยให้อยู่ใน Ranking ที่ตี่ขึ้น ตอบโจทย์ตัวชี้วัดของ SDGs รวมถึงเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและเชิตชูเกียรติแก่บุคลากรที่เผยแพร่ผลงานวิซาการจนเป็นที่ยอมรับในวงการวิชาการทั้งระตับชาติและนานาชาติ โดยมีนักวิจัยที่ได้รับรางวัล จำนวน คน และมีรางวัล ตังนี้

* รางวัลค่า Citation สูงที่สุดใน ม.ราชภัฎสกลนคร
* รางวัลค่า H-Index สูงที่สุดใน ม.ราชภัฏสกลนคร
* รางวัลผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสารระตับชาติTier 1 ที่มีค่า Thai Impact Factors
* รางวัล Publication by Journal Quartile 1-4 ที่มีค่า Impact Factor สูงสุด 3 อันตับ
* รางวัล Publication by SDGs
* รางวัลผลงานวิจัยต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์

ภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.3509679885932135&type=3