ประชุมประธานและเลขานุการ คณะกรรมการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 7” The 7th Rajabhat University National and International Research and Academic (RUNIRAC VII)

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมสภานักศึกษา ชั้น 3 อาคาร 20 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริต ชาญชิตปรีชา รักษาราชการแทนอธิการบดี เปิดการประชุมประธานและเลขานุการ ตามคำสั่งคณะกรรมการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 7” The 7th Rajabhat University National and International Research and Academic (RUNIRAC VII) ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้รับเกียรติจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศให้เป็นเจ้าภาพ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 – 16 พฤศจิกายน 2566 ภายใต้แนวคิด วิจัย นวัตกรรม พลิกโฉมการพัฒนาท้องถิ่นสู่ “สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน” ในการประชุมครั้งนี้เป็นการนำเสนอภาพรวมของการจัดงาน ร่างกำหนดการ และพิจารณาร่างคำสั่งคณะกรรมการ เพื่อวางแผนการดำเนินงานร่วมกันต่อไป

©2024 RDI.SNRU.AC.TH. ALL RIGHTS RESERVED.