สัมมนาและเป็นวิทยากรในการแลกเปลี่ยนรู้ของกิจกรรม ประสบการณ์ในการดำเนินการ “โครงการพี่เลี้ยง – น้องเลี้ยง

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดประชุมสัมมนาหน่วยงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันอุดมศึกษา ในการนี้งานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ถ่ายทอดเทคโนโลยี และนวัตกรรม สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดย นายพงศกร ทองพันธุ์ หัวหน้างานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ถ่ายทอดเทคโนโลยี และนวัตกรรม สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้เข้าร่วมสัมมนาและเป็นวิทยากรในการแลกเปลี่ยนรู้ของกิจกรรม ประสบการณ์ในการดำเนินการ “โครงการพี่เลี้ยง – น้องเลี้ยง” กับมหาวิทยาลัยเครือข่ายด้านทรัพย์สินทางปัญญา วันที่ 24 มีนาคม 2565 ณ ห้องพระพรหม ชั้น 3 โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร