ระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคาแบบไฮบริด