มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ร่วมกับ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา จัดพิธีลงนาม MOU และ MOA สร้างความร่วมมือทางวิชาการ


วันที่ 11 กรกฎาคม 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดย ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และ ผศ.ดร.สาคร อินทะชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ลงนามความร่วมมือกับโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา โดย ดร.สมใจ อุดมศรี ผู้อำนวยการ และ นายจิตเอก โคตรพิศ หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ฯ ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์วิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

การลงนามในครั้งนี้ ประกอบด้วย การลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กับ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา และ การลงนามบันทึกข้อตกลง (MOA) ระหว่าง ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กับ โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา เพื่อร่วมกันพัฒนาการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในบางเนื้อหา รวมทั้งการบริการวิชาการ การถ่ายทอดเทคโนโลยี การอบรมและถ่ายทอดสื่อ นวัตกรรมใหม่ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี นอกจากนี้ยังส่งเสริมสนับสนุนให้มีการทำวิจัยและเผยแพร่ผลงานในระดับชาติและนานาชาติ ตลอดจนส่งเสริมให้นักเรียนศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาและนักเรียนจากทั้ง 2 สถาบัน ร่วมเป็นเกียรติในพิธี