มรสน. นำผลงานวิจัยและนวัตกรรม “หลอดดูดจากธรรมชาติ” ร่วมแสดงในงาน Thailand research expo 2023

ผู้บริหาร นักวิจัย และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร นำผลงานวิจัยนวัตกรรมร่วมจัดแสดงในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ Thailand Research Expo 2023 ภายใต้ Theme “วิจัยไทยก้าวหน้า ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน” ซึ่งสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 11 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 22 เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร โดย ผศ.ดร.อรุณรัตน์ คำแหงพล และคณะนักวิจัย สังกัดคณะครุศาสตร์ เป็นตัวแทนนำผลงาน “หลอดดูดจากธรรมชาติ” นำเสนอในกลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG โดยตลอดทั้ง 5 วัน มีนักเรียน นักศึกษา นักวิจัย อาจารย์ และผู้สนใจเข้าชมอย่างคับคั่ง อีกทั้งยังได้รับความสนใจจากสื่อสาธารณะและสำนักข่าวต่าง ๆ ในการสัมภาษณ์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีดังกล่าวสู่โรงเรียน สถานศึกษา วิสาหกิจชุมชน ซึ่งผลิตหลอดดูดได้โดยง่ายแต่ใช้งานได้จริง จากวัตถุดิบที่เป็นผลผลิตทางการเกษตรของไทย ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติไม่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ที่สำคัญไม่มีผลต่อกลิ่นและรสชาติของเครื่องดื่ม

นอกจากนี้ยังได้พบปะเจรจากับผู้ประกอบการ ตัวแทนจากบริษัทชั้นนำของประเทศ รวมถึงนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ในประเด็นความร่วมมือต่อยอด “หลอดดูดจากธรรมชาติ” เพื่อผลิตและจำหน่ายในตลาดลูกค้าทั่วไป (Mass Market) ตอบสนองต่อความต้องการหลอดดูดทางเลือกรักษาสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภค รวมถึงการนำองค์ความรู้จากการวิจัยพัฒนาเป็นสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบสตีมศึกษาให้ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านการลงมือทำจริงและตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม อันเป็นการนำผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ในระดับชุมชน ระดับชาติ และระดับสากลต่อไป