“การประชุมเครือข่ายการพัฒนาคุณวารสารไทย ครั้งที่ 10” ในหัวข้อเรื่อง “Automated Data Input And Electronic Journal Management”

 

วารสาร SNRU Journal of Science and Technology ได้เข้าร่วมประชุม
“การประชุมเครือข่ายการพัฒนาคุณวารสารไทย ครั้งที่ 10″ ในหัวข้อเรื่อง
“Automated Data Input And Electronic Journal Management”
ณ ห้องเพชรไพริน ชั้น 11 โรงแรมวินด์เซอร์ สวีท แอนด์ คอนเวนชั่น,
ซอยสุขุมวิท 20, กรุงเทพฯ โดยมีบรรณาธิการและกองบรรณาธิการ
เข้าร่วมประชุมจำนวน 500 เมื่อวันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา
จัดโดย ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre, ศูนย์ TCI)
ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.),
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.), สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)