อบรมด้านความปลอดภัยในอาคารและห้องปฏิบัติการ

ในวันที่ 22 มีนาคม 2567 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดการอบรมด้านความปลอดภัยในอาคารและห้องปฏิบัติการ เพื่อให้ความรู้ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานด้านมาตรฐานความปลอดภัย การสำรวจสถานภาพความปลอดภัยห้องปฏิบัติการโดยใช้ ESPReL Checklist การจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการ และการจัดการของเสียในห้องปฏิบัติการ ซึ่งเป็นข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี โดยการอบรมจัดขึ้น ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์วิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เอกสารประกอบการ-อบรมความปลอดภัยในห้องปฏ
©2024 RDI.SNRU.AC.TH. ALL RIGHTS RESERVED.