ปีงบประมาณ 2557

1. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง  การให้ทุนสนับสนุนการวิจัยในชั้นเรียนสำหรับบุคลากร
(สายวิชาการ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  จากเงินนอกงบประมาณ  งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
>>> download  

2. แบบเสนอขอรับทุนสนับสนุนโครงการวิจัยในชั้นเรียนสำหรับบุคลากร (สายวิชาการ)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
>>> download  

3. ประกาศผลพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยในชั้นเรียน

4. เอกสารทำสัญญา
     สัญญา

     สัญญาคู่ฉบับ

     ใบสำคัญรับเงิน

  สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 3 ฉบับ

5. รูปแบบการจัดทำรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
>>> download  

6. ใบสำคัญรับเงิน
>>> download