ทุนสนับสนุนวิจัยในชั้นเรียน ปีงบประมาณ 2560

rdi_research_classroom

ส่วนที่ 1  เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรับสมัครข้อเสนอการวิจัย

download (1) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง  การให้ทุนสนับสนุนการวิจัยในชั้นเรียน
สำหรับบุคลากร (สายวิชาการ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จากเงินรายได้
 download (1)  แบบเสนอขอรับทุนสนับสนุนโครงการวิจัยในชั้นเรียน” จำนวน  ๑  ชุด  พร้อมไฟล์บันทึกข้อมูลนำส่งที่หน่วยงานที่ท่านสังกัด

ส่วนที่ 2  ประกาศผลและเอกสารสัญญาทุน

download (1) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง  ผลการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยในชั้นเรียนสำหรับบุคลากร (สายวิชาการ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จากเงินรายได้
 download (1) สัญญา
download (1) สัญญาคู่ฉบับ

ส่วนที่ 3  เอกสารดำเนินโครงการวิจัย

download (1) ปฏิทินการดำเนินงานของผู้ได้รับทุนวิจัยในชั้นเรียน
 download (1) รูปแบบการจัดทำรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
download (1) ใบสำคัญรับเงิน
download (1) ตัวอย่างไฟล์ (ลายน้ำ) ระบุ “ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร”
download (1) บันทึกส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
download (1) บันทึกขออนุมัติเงินทุนวิจัย