ทุนวิจัยงบเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2560

%e0%b8%82%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%a5%e0%b8%b2-%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%84%e0%b8%94%e0%b9%8960

 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญชวนข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์และอาจารย์พิเศษ ที่มีสัญญาการจ้างไม่ต่ำกว่า 9 เดือน (ตลอดปีการศึกษา)
และในกรณีเป็นอาจารย์พิเศษ จะต้องมีผู้ร่วมวิจัยเป็นข้าราชการสายวิชาการ หรือพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)
ในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครอย่างน้อย 1 ท่าน เพื่อส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุน
สนับสนุนการวิจัยสำหรับบุคลากร (สายวิชาการ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจากเงินรายได้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

โดยจัดทำรายละเอียดดังนี้

1) ส่งแบบข้อเสนอโครงการวิจัย (แบบ-RDI) จำนวน 1 ชุด ส่งทาง (ระบบออนไลน์) *
2) ส่งแบบเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 1 ชุด (ระบบออนไลน์) *
3) ส่งแบบตอบรับการเป็นที่ปรึกษางานวิจัย จำนวน 1 ชุด (ระบบออนไลน์) *

* พร้อมส่งเอกสาร ไปยังสำนักงานผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 4 อาคาร 10 หมดเขตภายในวันที่ 22 กันยายน 2559

ส่วนที่ 1 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรับสมัครข้อเสนอการวิจัย

download (1) ประกาศการรับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับบุคลากร (สายวิชาการ) จากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ส่วนที่ 2 แบบฟอร์มข้อเสนอการวิจัย

download (1) แบบเสนอโครงการวิจัย (Research project) (แบบ-RDI)
download (1) คำชี้แจงแบบเสนอโครงการวิจัย (Research project)
ประกอบการเสนอของงบเงินรายได้ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2560
download (1) แบบตอบรับการเป็นที่ปรึกษาโครงการวิจัย
download (1)  แบบเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายในหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

download (1) ประกาศผลพิจารณา

เอกสาร

download (1) แบบเสนอขอทุนวิจัย
download (1) แบบรายงานความก้าวหน้า
download (1) รูปแบบรายงานความก้าวหน้า
download (1) รูปแบบการจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์
download (1) ใบสำคัญรับเงินงวดที่ 1
download (1) ใบสำคัญรับเงินงวดที่ 2 และ งวดที่ 3
download (1) บันทึกเบิกเงินงวดที่ 2 และ งวดที่ 3
download (1) คู่มือการใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัย