ประกาศผลพิจารณาการให้ทุน R to R 61

 

➡ ประกาศผลการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย
จากงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  


➡  สัญญาทุนวิจัย

➡  แบบฟอร์มการเบิกเงิน

  • ใบสำคัญรับเงิน งวดที่ 1     

➡  แนวปฏิบัติการรับทุนวิจัย

➡ แบบนำส่ง

➡ แบบรายงานความก้าวหน้างานวิจัย

➡ รูปแบบรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

➡ รายงานการเงิน


หัวหน้าโครงการวิจัยยื่นเอกสารสัญญาและสัญญาคู่ฉบับการรับทุน
พร้อมหลักฐานต่าง ๆ ด้วยตัวเองและรับฟังการชี้แจงการรับทุน 

ณ ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น 3 อาคาร 10 ในวันศุกร์ ที่ 5 มกราคม 2561 เวลา 11.00 – 12.00 น.