เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับ Social science and Behavioral Science Research

เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับ Social science and Behavioral Science Research


Informed consent process
Initial review
จริยธรรมการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์
หน้าที่ความรับผิดชอบและจรรยาบรรณของนักจัย:ก่อนและหลังได้รับการอนุมัติให้ทำงานวิจัยและผลประโยชน์ทับซ้อน
หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
กรณีศึกษาที่ 1
กรณีศึกษาที่ 2
กรณีศึกษาที่ 3
กรณีศึกษาที่ 4