การสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลเชิงพื้นที่ของมหาวิทยาลัยกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และกรุงเทพมหานคร

การสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลเชิงพื้นที่ของมหาวิทยาลัยกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และกรุงเทพมหานคร
วันที่ 18 ธันวาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี


➡ Poster การวิจัยการพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ผ้าครามสู่ผ้าฮิญาบเพื่อเข้าสู่มาตรฐานฮาลาลในเชิงพาณิชย์ >> Download
➡ Poster หม้อหมักครามธรรมชาติ IoT >> Download

➡ ภาพกิจกรรม >> Download