เอกสารที่เกี่ยวข้อง : ทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับบุคลากร ประเภทการวิจัยองค์ความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จากงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เอกสารที่เกี่ยวข้อง


1.ปฏิทินการรับทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

2.การรายงานความก้าวหน้าการวิจัย มีเอกสารดังต่อไปนี้

   2.1  แบบนำส่ง (รายงานความก้าวหน้า)

   2.2  แบบสรุปรายงานความก้าวหน้าการวิจัย

   2.3  รูปแบบเล่มรายงานความก้าวหน้าการวิจัย (นำส่งเป็นไฟล์ผ่านระบบไม่ต้องพิมพ์ส่ง)

   2.4  บันทึกขออนุมัติเบิกเงิน (แบบฟอร์มนี้เบิกได้  งวดที่ 2)

   2.5  ใบสำคัญรับเงิน (แบบฟอร์มนี้เบิกได้  งวดที่ 2 และ งวดที่ 3)

   2.6  สำเนาบันทึกขออนุมัติเงินงวดที่ 1 (ร้อยละ 60)  (เพื่อแนบการเบิกจ่ายงวดที่ 2)

   2.7  รายงานการเงิน (ที่เบิกจ่ายงวดที่ 1 ร้อยละ 60)

3. การส่งรายงานวิจัยฉบับร่าง

   3.1 แบบนำส่ง (รายงานวิจัยฉบับร่าง) 

4. การส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

    4.1  แบบนำส่ง (รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์) 

    4.2  รูปแบบรายงานฉบับสมบูรณ์

    4.3  ตารางปรับแก้ไขรายงานการวิจัย

    4.4  บันทึกขออนุมัติเบิกเงิน (แบบฟอร์มนี้เบิกได้งวดที่ 3)

    4.5  ใบสำคัญรับเงิน (แบบฟอร์มนี้เบิกได้  งวดที่ 2 และ งวดที่ 3)

    4.6  หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์

    4.7 รายงานการเงิน (ที่เบิกจ่ายตลอดโครงการวิจัย)