ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนจังหวัดกลุ่มสนุก ในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 [ผลสำรวจวันที่ 9 – 10 พฤษภาคม 2563]


“ราชภัฏสกลนคร” สํารวจความคิดเห็นประชาชน “กลุ่มสนุก” สู่แนวทางการพัฒนาประเทศและท้องถิ่นในรูปแบบ “New Normal” หลังโควิด-19


เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง จัดทำ “ราชภัฏโพลล์ : Rajabhat Poll” เพื่อสำรวจความคิดเห็น การป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ของประเทศ ซึ่งนำไปเป็นแนวทางการพัฒนาประเทศและท้องถิ่น ในรูปแบบ New Normal หรือรูปแบบการดำเนินชีวิตอย่างใหม่ที่แตกต่างจากอดีตหลังจากเชื้อโคโรนาไวรัสหมดไป โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครรับผิดชอบครอบคลุมกลุ่มจังหวัดสนุก ได้แก่ สกลนคร นครพนม มุกดาหาร ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 9 – 10 พฤษภาคม 2563 โดยผลการสำรวจ มีดังนี้


Full Screen