เอกสารประกบอการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการองค์ความรู้และศักยภาพทุนในชุมชนเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่: การออกแบบรายละเอียดการเก็บข้อมูลเพื่อการจัดการองค์ความรู้และศักยภาพทุนในชุมชนเพื่อการสร้างการเปลี่ยนแปลง